Verschillende vormen van prijsbepaling in de aannemingsovereenkomst

In een aannemingsovereenkomst leggen aannemer en bouwheer de principes en wederzijdse
rechten en plichten vast waaronder zij met elkaar contracteren.

Een van de constitutieve elementen van het aannemingscontract is de prijs waartegen de aannemer
de werken zal uitvoeren.

Deze prijs maakt onderdeel uit van de overeenkomst, wat niet noodzakelijk betekent dat deze prijs
ook vast ligt. In een aannemingsovereenkomst kunnen verschillende vormen van prijsbepaling
worden gebruikt, afhankelijk van de specifieke situatie en de afspraken tussen aannemer en
opdrachtgever.

Hieronder worden de voornaamste vormen van prijsbepaling nader toegelicht.

De aanneming tegen vaste prijs

Bij een aanneming tegen vaste prijs wordt er vooraf een vast bedrag afgesproken voor het uitvoeren
van het werk. Dit betekent dat de aannemer verantwoordelijk is voor alle kosten om het project te
voltooien, ongeacht eventuele misrekeningen, prijsstijgingen of onvoorziene omstandigheden.

Een van de voornaamste voordelen van een aanneming tegen vaste prijs is de zekerheid die het
biedt. Zowel de aannemer als de opdrachtgever weten vooraf exact welke prijs er betaald moet
worden. Dit sluit onzekerheid uit en helpt de bouwheer bij het plannen en budgetteren van het
project.

De aannemer van zijn kant moet zich zeer bewust zijn van zijn prijszetting en alle mogelijke risico’s
incalculeren om het werk te kunnen voltooien tegen de opgegeven prijs. Meerprijzen kunnen enkel
worden aangerekend voor zaken die niet in de opgegeven prijs waren inbegrepen, en in zoverre ze
vooraf uitdrukkelijk door de bouwheer werden goedgekeurd.

De aanneming tegen eenheidsprijzen

Bij een aanneming tegen eenheidsprijzen wordt de prijs bepaald op basis van eenheden zoals
vierkante meters, kubieke meters of stuks. De aannemer en opdrachtgever komen per onderdeel
overeen welke eenheidsprijzen worden gehanteerd.

De offerte kan worden opgemaakt op basis van vermoedelijke hoeveelheden, maar de uiteindelijke
prijs wordt pas aan het einde van de rit op basis van de effectief uitgevoerde hoeveelheden
berekend. Over de totaalprijs van het werk hebben partijen dus vooraf geen zekerheid.

Deze methode van prijsberekening is vooral geschikt wanneer de omvang van het werk nog niet
volledig kan worden bepaald. Eenheidsprijzen bieden transparantie omdat de prijs per eenheid
duidelijk is vastgesteld. Anderzijds is er flexibiliteit omdat de totaalprijs wordt aangepast aan de
werkelijke hoeveelheid werk.

De aanneming tegen regieprijs

Bij een aanneming tegen regieprijs is er vooraf geen vastgelegde prijs, maar wordt tussen partijen
aangeduid hoe de prijsvorming zal gebeuren. Concreet zijn dit: het uurloon waartegen de aannemer
zal werken en de wijze van aanrekening van materialen (aankoopprijs + winstmarge).

Typerend voor een aanneming in regie is dat de opdrachtgever het in principe aan de aannemer
overlaat om de prijs te bepalen, evident steeds binnen het kader van wat werd afgesproken.
Deze methode wordt vaak gebruikt wanneer de omvang van het werk moeilijk te voorspellen is of
wanneer er sprake is van veel wijzigingen tijdens de uitvoering.

Gecombineerde prijsvormen

Het is ook mogelijk om in eenzelfde aannemingsovereenkomst verschillende vormen van
prijsbepaling te combineren. Bijvoorbeeld een vaste prijs voor bepaalde onderdelen van het werk en
eenheidsprijzen voor de rest.

Dergelijk maatwerk kan helpen om het juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds een bepaalde
mate van zekerheid voor de opdrachtgever en anderzijds voldoende ruimte voor flexibiliteit voor de
onderdelen die dat vereisen.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin