Toekomstig recht: Snellere betaling bij overheidsopdrachten

Op 3 mei 2024 heeft de ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de bedoeling heeft de betalingstermijnen bij overheidsopdrachten in te korten.

De bedoeling is dus dat men sneller betaling van de overheid ontvangt.

Aanleiding tot deze wetswijziging is een arrest van het Europese Hof van Justitie van 20 oktober 2022. In dit arrest oordeelde het Hof dat de Europese regelgeving inzake betalingstermijnen niet toelaat dat een nationale regeling op algemene wijze voor alle handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties voorziet in een betalingstermijn van maximaal 60 kalenderdagen.

Nochtans is dit exact wat de Belgische regelgeving op vandaag voorschrijft. Het Koninklijk Besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voorziet immers in een totale termijn van 60 dagen, bestaande uit een verificatietermijn van 30 dagen en een aansluitende betalingstermijn van 30 dagen.

Gezien het arrest een dergelijke regelgeving hekelt, nam de Belgische regelgever al snel initiatieven tot aanpassing. Deze botsten evenwel op protest van de kant van de openbare besturen, die argumenteren dat een kortere termijn niet werkbaar zou zijn.

De ministerraad heeft dit protest nu naast zich neergelegd, en een ontwerp van nieuwe regels goedgekeurd.

Concreet bepaalt het ontwerp dat het nazicht én de betaling van de overheidsopdracht moeten plaatsvinden binnen één enkele termijn van 30 dagen. Deze termijn wordt de nieuwe “behandelingstermijn”.

Uitzonderlijk blijft een maximale termijn van 60 dagen mogelijk, maar enkel als aan verschillende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

  • de opdrachtdocumenten moeten dit uitdrukkelijk voorzien
  • de verlenging moet objectief gerechtvaardigd zijn op grond van de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht
  • de verlenging mag geen kennelijke onbillijkheid jegens de opdrachtnemer behelzen

Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

De inwerkingtreding van de nieuwe betalingsregels is voorzien op 1 januari 2025.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin