Handelshuur van korte duur: het pop-up contract

Handelshuur van korte duur: het pop-up contract

Bent u eigenaar van een handelsruimte in het Vlaams Gewest, en wil u die in afwachting van een meer permanente bestemming voor kortere termijn verhuren? Of bent u een startende ondernemer en wil u uw product of locatie eerst uittesten, zonder u onmiddellijk te engageren tot een langlopende huurovereenkomst?

Welnu, dan is de oplossing wellicht gelegen in het handelshuurcontract van korte duur, het zogenaamde pop-up contract. Sinds september 2016 is er in Vlaanderen een wettelijke regeling voor deze korte verhuringen. Dankzij deze regeling kunnen huurder en verhuurder vermijden onder de veel zwaardere verplichtingen van de handelshuurwetgeving te vallen.

Maximale termijn van een jaar

Het pop-up contract wordt afgesloten voor periode van maximaal een jaar. Het eindigt automatisch op de voorziene einddatum. Huurder of verhuurder moeten dus niet schriftelijk opzeggen.

Het is mogelijk meerdere opeenvolgende korte overeenkomsten af te sluiten. Bijvoorbeeld twee contracten van drie maanden, of een contract van zes maanden gevolgd door een contract van twee maanden. Alle combinaties zijn mogelijk, zolang de totale duurtijd niet langer is dan één jaar.

Anders dan bij een klassieke handelshuur heeft de huurder aan het einde van het contract geen recht op een hernieuwing. Ook een uitzettingsvergoeding is niet voorzien, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

Mogelijkheid tot vervroegd opzeggen

De huurder beschikt in het pop-up regime over een grote flexibiliteit. Hij kan het contract op elk moment eenzijdig opzeggen. Dit gebeurt door het verzenden van een aangetekende brief, met een opzegtermijn van één maand. Vallen de resultaten tegen of werd er een andere locatie gevonden, dan is de huurder dus niet (al te) lang gebonden.

De verhuurder van zijn kant moet de overeen gekomen termijn respecteren. Hij kan contract niet dus eenzijdig opzeggen. Een opzeg in onderling akkoord blijft uiteraard wel mogelijk.

Regeling van de kosten

Anders dan gebruikelijk bij een klassieke handelshuur, worden bij een pop-up contract de op het onroerend goed van toepassing zijnde belastingen geacht in de huurprijs begrepen te zijn. Een andere regeling moet uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

De kosten van de nutsvoorzieningen van het onroerend goed blijven wel afzonderlijk verschuldigd door de huurder.

Verbouwingswerken

De huurder heeft het recht om, na eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de verhuurder, verbouwingswerken uit te voeren in het pand en het pand zo geschikt te maken voor zijn onderneming.

De kosten van dergelijke verbouwingen mogen de prijs van een jaar huur niet te boven gaan. De werken mogen ook de veiligheid, goede staat en esthetiek van het gebouw niet in het gedrang brengen.

De verhuurder heeft toegang tot de werken en kan altijd controleren. Stelt hij vast dat de huurder zich niet houdt aan de opgelegde bepalingen, dan kan hij de werken doen stilleggen.

Overschrijding van de maximale termijn

De pop-up wetgeving is uitdrukkelijk beperkt tot verhuringen van maximum een jaar.

Zodra op grond van opeenvolgende verlengingen de totale duur van de huur langer is dan één jaar, valt de huurovereenkomst automatisch onder de klassieke handelshuurwetgeving. De huur wordt dan geacht te zijn aangegaan voor de duur van negen jaar, en dit te rekenen vanaf de datum waarop de aanvankelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden.

Heb je een vraag?
Wij helpen je graag verder.
DELEN OP facebook linkedin